dilluns, 30 de maig del 2016

EL MUSEU

QUÈ ÉS UN MUSEU?

A partir de la creació del primer museu amb caràcter públic, a la fi del segle XVIII, s'intenta analitzar el concepte de museu com una realitat dinàmica que es va desenvolupant fins els nostres dies. En l'actualitat, es dóna una forta crisi d'identitat dins de la institució museística, l'evolució dels quals s'haurà d'anar definint en les noves polítiques culturals que aposten per la protecció, conservació i defensa del patrimoni mundial.
Però, Què és un museu?
Hi ha moltes definicions de museu. Associacions, organitzacions, especialistes..., fins i tot la legislació de molts països, han definit aquest concepte. De totes maneres ens hauríem de centrar en la que proposa l'ICOM, organisme internacional que depèn de la UNESCO:

"Un museu és una institució permanent, sense finalitat de lucre, al servei de la societat i del seu desenvolupament, i oberta al públic, que s'ocupa de l'adquisició, la conservació, la recerca, la transmissió d'informació i exposició de testimonis materials dels individus i el seu medi ambient, amb les finalitats de l'estudi, l'educació i el gaudi."

Tenim definides les "quatre potes" fonamentals: l'adquisició, la conservació, la recerca i la transmissió.

1) L'adquisició: un museu ha de tenir una política d'adquisicions coherent amb la filosofia de la seva pròpia col·lecció. Un museu no és un magatzem desordenat.
2) La conservació: les obres que té en dipòsit s'han de conservar en les condicions tècniques que determini el personal adscrit a aquesta funció. Les decisions pel que fa a la gestió han de quedar al marge de la política ja que el patrimoni és prioritari i la raó de ser de la institució. Si no conservem el patrimoni no tenim res per mostrar, res per investigar... i les futures adquisicions són del tot desaconsellables.
3) La recerca: implica actualment un sobreesforç econòmic considerable per als museus. El personal investigador necessita grans quantitats de fons, de manera continuada. Aquesta opció queda relegada a les grans institucions. La recerca és imprescindible si volem difondre conceptes d'actualitat i referents.
4) La transmissió: l'ICOM ens demana que fem el nostre museu "comprensible" al públic al qual ens adrecem. Les estratègies de difusió són diverses i varien en funció de certs corrents. El patrimoni és una oferta complementària, tant si ens agrada com si no, i de caràcter minoritari, i a l'Estat espanyol encara conserva el caràcter elitista que caracteritzava aquests equipaments durant el segle XIX i bona part del XX.
Un museu no és una col·lecció o una exposició temporal.

 Hem d'entendre els museus com eines de comunicació entre els objectes i el públic usuari que els ha d'interpretar. Cal, doncs, establir les bases d'aquesta comunicació. Tal com hem anat veient, la concepció dels museus ha anat canviant en funció dels canvis que experimentava la societat. De ser objectes col·leccionables, més o menys classificats en funció d'uns criteris abstractes, han passat a ser instruments d'alliçonament ideològic d'alta potència.

FONTS
  • Sospedra i Roca, Rafel. Museologia, museografia i museus. PID_00154496. Materials de la UOC

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada